Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Bogactwa naturalne

Najważniejsze bogactwa naturalne występujące w Polsce to węgiel kamienny oraz brunatny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, srebro, siarka, sól kamienna, kamienie budowlane, gaz ziemny, ropa naftowa.
Spośród surowców energetycznych największe są zasoby węgla. Roczne wydobycie węgla kamiennego w Polsce to ok. 100 mln ton. Na koniec 2003 r. w Polsce zlokalizowanych było ok. 4,8 mld ton zasobów tego surowca (w tym ok. 3,9 mld ton zasobów łatwodostępnych).
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce to ok. 2,2%, a węgla brunatnego aż ok. 7% wydobycia na świecie.* Mniej obfite są zasoby gazu ziemnego (krajowe wydobycie pokrywało w 2005 roku ok. 30% polskiego zapotrzebowania na ten surowiec), jeszcze mniejsze są zasoby ropy naftowej - tu łączne udokumentowane zasoby są niższe od rocznego przerobu polskich rafinerii.
Na węglu opiera się w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej. Pokazuje to tabela 1.
Główną zaletą takiej struktury bilansu energetycznego jest to, że do produkcji wykorzystywane są najtańsze, dostępne w Polsce surowce. Struktura ta, co prawda, w ostatnich latach się zmienia (rośnie udział ropy naftowej i gazu ziemnego), ale zmiany zachodzą powoli i, wg prognoz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), udział tego surowca w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski utrzyma się na porównywalnym poziomie (ok. 96%) nawet do 2020 r.
Spośród pozostałych wymienionych surowców warte uwagi są zasoby miedzi. W Polsce wytwarza się ok. 3,3% światowej produkcji miedzi rafinowanej.

Tabela 1.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w rozbiciu na wykorzystywane paliwo (2002 r.):

elektrownie zawodowe cieplne na węgiel kamienny

57%

elektrownie zawodowe cieplne na węgiel brunatny

34%

elektrownie przemysłowe na węgiel kamienny

6%

elektrownie zawodowe wodne

3%

Źródła:
Roczniki statystyczne GUS, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, raport dotyczący strategii wykorzystywania zasobów węgla w Polsce
*2004 r. obliczenia własne na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz danych z World Coal Instytute -Coal facts 2005 edition”
Źródło: www.poland.gov.pl


 

stat4u