Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Bezpieczeństwo


Ochronę wewnętrznego ładu publicznego i bezpieczeństwo obywateli zapewniają policja i straż miejska.

Policja
Nr alarmowy - 997
Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Policjanci mają m.in. prawo do:
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (z uzasadnieniem);
  • dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
  • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego;
  • zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia.
W wykonywaniu czynności mogą zastosować środki przymusu: kajdanki, pałkę policyjną, kaftan bezpieczeństwa, gaz drażniący lub nałożyć kary finansowe tzw. mandaty.

Straż Miejska
Numer alarmowy - 986
Formacja utworzona przez radę miasta lub gminy, mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta lub gminy.
Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż policja). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u