Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Polska w obszarze Schengen

21 grudnia 2007 roku na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego zniesione zostały kontrole paszportowe na granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, a wszystko to za sprawą rozszerzenia strefy Schengen o dziewięć nowych państw, w tym również i Polskę. 

Strefa Schengen jest obszarem, w skład którego wchodzą terytoria poszczególnych państw członkowskich UE, na którym stosowane są ściśle określone zasady Układu z Schengen dotyczące między innymi ochrony granic, ochrony danych osobowych obywateli, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw-sygnatariuszy, wydawania wiz cudzoziemcom, jak również działania tzw. Systemu Informacyjnego Schengen (wspólnej, elektronicznej bazy danych o osobach i przedmiotach). Ścisła współpraca służb odpowiedzialnych za zapewnienie obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeństwa przyczynia się do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego, w tym zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Obecnie strefa Schengen obejmuje następujące państwa: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Islandia i Norwegia. Poza strefą Schengen pozostają wciąż Wielka Brytania i Irlandia. Rumunia, Bułgaria, Cypr oraz Szwajcaria prowadzą procedurę implementacji dorobku prawnego Schengen. 
W związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen, obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni swobodnego podróżowania po obszarze Schengen obejmującym obecnie znaczną część kontynentu europejskiego. Zniesienie kontroli granicznych miało na celu likwidację konieczności oczekiwania na odprawę, a dzięki temu ułatwienie i skrócenie czasu podróży. Granice państwowe pomiędzy państwami grupy Schengen można teraz przekraczać w każdym miejscu i o dowolnej porze. Wraz ze zniesieniem kontroli granicznych nastąpiło ujednolicenie procedur wizowych, w tym zasad wydawania wiz obywatelom państw trzecich. W ramach procesu dostosowania do wspólnej polityki wizowej UE, Polska zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli tych państw, które objęte są ruchem bezwizowym z Unią Europejską. W przypadku niektórych z tych państw, np. USA, Kanada, Australia, trwają obecnie prace nad uzyskaniem z ich strony wzajemności. Zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen oznacza jednocześnie wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych - w przypadku Polski są to granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. 

Zgodnie z przepisami imigracyjnymi i wizowymi, w trakcie podróży wskazane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pomimo iż kontrola tożsamości nie jest przeprowadzana przy przekraczaniu granic państwowych, to wciąż może być ona dokonana za zasadach wyrywkowych na terenie całego obszaru Schengen.
Więcej informacji http://www.mswia.gov.pl/

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u