Polska Angielska

+ 48 22 622 61 13
+ 48 22 622 61 33

info@activetravel.pl

Active Travel

Zezwolenia

Zezwolenie na zamieszkanie
Cudzoziemiec, który chce przebywać na terytorium Polski przez dłuższy okres  powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania (adres) lub miejsce zamierzonego pobytu w Polsce o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem polskiego konsula. Zezwolenie wydane przez wojewodę, zostaje wpisane do karty pobytu. Maksymalny okres jego ważności to 2 lata, przy czym można je odnawiać na 2 kolejne lata.

Zezwolenie na zamieszkanie oraz kartę pobytu cudzoziemiec może otrzymać tylko wówczas, kiedy udowodni, że pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uzasadniony. Przepisy precyzyjnie określają okoliczności, których wystąpienie uprawnia do otrzymania karty czasowego pobytu.

Okolicznościami tymi są:
 • uzyskanie przyrzeczenia zezwolenia na zatrudnienie lub podjęcie pracy zarobkowej albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze takiego zatrudnienia, jeśli przepisy nie wymagają zezwolenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa polskiego. Cudzoziemiec musi w tym wypadku przedłożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, jej przedmiot i rozmiary, a szczególnie wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzoną notarialnie umowę spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami;
 • podjęcie studiów na polskiej uczelni wyższej, o ile cudzoziemiec ma zapewnione środki na naukę i utrzymanie. Musi jednak przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez uczelnię na druku urzędowym o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu nauki z zaznaczeniem regulaminowego czasu trwania studiów;
 • małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się (kartę pobytu).

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na czas oznaczony jest zobowiązany złożyć organowi udzielającemu zezwolenia: wniosek, wskazujący na istotne okoliczności, uzasadniające zamieszkanie w Polsce, 4 fotografie, potwierdzenie opłaty skarbowej lub konsularnej oraz dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodu oraz własnych środków materialnych wraz z potwierdzeniem kwot (np. wyciąg z rachunku bankowego). Ponadto wojewoda (bądź przyjmujący wniosek konsul) może zażądać: odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia o braku zobowiązań podatkowych w kraju pochodzenia oraz zaświadczenia o niekaralności w kraju pochodzenia.

Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce
Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 5 lat na podstawie wiz i zezwolenia na zamieszkanie na czas określony może wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, czyli popularnie mówiąc - wydanie karty stałego pobytu. Z podobnym wnioskiem może wystąpić cudzoziemiec, zamieszkujący na terytorium kraju przez co najmniej 3 lata, o ile przybył do Polski w ramach łączenia rodzin.

Cudzoziemiec musi jeszcze spełnić - wszystkie bez wyjątku - pozostałe warunki, a mianowicie:
 • wykaże utrzymywanie trwałych więzów rodzinnych bądź ekonomicznych z Polską;
 • ma zapewnione w Polsce mieszkanie i utrzymanie. Oznacza to, że musi udowodnić organowi wydającemu zezwolenie, że ma dochody własne i mienie wystarczające na pokrycie pełnych kosztów utrzymania i leczenia siebie i członków swojej rodziny, pozostających na jego utrzymaniu i nie będzie korzystał ze środków pomocy społecznej. Musi również wskazać lokal mieszkalny, w którym zamierza przebywać w Polsce i przedstawi tytuł prawny do tego lokalu (np. akt własności, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, umowa najmu).

Zezwolenie na osiedlenie się jest ważne bezterminowo. Zezwolenie takie otrzyma również dziecko cudzoziemca, urodzone na terytorium Polski, jeśli cudzoziemiec ten ma ważne zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec aplikujący o wystawienie karty stałego pobytu jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na osiedlenie się, 4 fotografie, zaświadczenie o zameldowaniu, dokumenty poświadczające pięcioletni, nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz życiorys. Musi również udokumentować swoje źródła dochodu lub posiadanie środków materialnych, wystarczających na utrzymanie i mieszkanie.

Łączenie rodzin
Jeśli cudzoziemiec, mieszkający w Polsce i posiadający kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu od co najmniej 3 lat wystąpi o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony dla żony, męża (związek małżeński musi być uznany według prawa polskiego), własnego bądź przysposobionego małoletniego dziecka, to jest bardzo prawdopodobne, że zezwolenie takie otrzyma. Niemniej jednak wnioskodawca będzie musiał wykazać, że posiada mieszkanie i środki materialne na utrzymanie rodziny tak, aby nie musiała ona korzystać ze środków pomocy społecznej. Zezwolenie na zamieszkanie z rodziną jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli rodzina wjechała do Polski na wniosek właściciela karty czasowego pobytu, to po przekroczeniu granicy zezwolenie dla niej przedłuża się na czas trwania zezwolenia wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawcą jest posiadacz karty stałego pobytu, to zezwolenie dla rodziny przedłuża się na dwa lata.
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony cudzoziemiec musi dołączyć: odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka, prawomocne orzeczenie sądu o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opieki oraz dokumenty, potwierdzające posiadanie źródeł dochodów (np. umowę o pracę) lub własnych środków materialnych (np. wyciąg z rachunku bankowego) a także odpowiednich warunków mieszkaniowych (np. umowę najmu mieszkania).

Legalne zatrudnienie
Cudzoziemiec, który zamierza podjąć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pracę lub inne zajęcie zarobkowe musi najpierw znaleźć w Polsce pracodawcę, który wystąpi do wojewody właściwego ze względu na siedzibę firmy bądź instytucji z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec może uzyskać taką zgodę, jeśli na stanowisko, do którego aplikuje, nie ma chętnych wśród obywateli polskich.

Uwaga! Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na podjęcie pracy będą zwolnieni:
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność gospodarczą lub wykonują pracę zarobkową.

Pozostałych cudzoziemców będą obowiązywały ogólne reguły podejmowania pracy. Procedura, zmierzająca do zatrudnienia cudzoziemca w większości wypadków składa się z trzech etapów. Osoba ubiegającą się o wizę w celu wykonywania pracy lub kartę pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi dysponować wystawionym przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, przyrzeczeniem (promesą) wydania zezwolenia na podjęcie pracy.
Z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu występuje do wojewody przyszły pracodawca. Z obowiązku uzyskiwania przyrzeczenia wydania zezwolenia na podjęcie pracy są zwolnieni pracodawcy zatrudniający cudzoziemca, jeżeli w dniu wystąpienia z wnioskiem do wojewody posiada on wizę z prawem do pracy lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski. W przyrzeczeniu wydanym pracodawcy, wojewoda określi warunki, na jakich cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na podjęcie pracy. Dopiero na tej podstawie cudzoziemiec może uzyskać odpowiednią wizę pobytową z prawem do pracy.

Obowiązujące w Polsce przepisy - przewidują również możliwość wydania przyrzeczenia i zezwolenia na pracę niezależnie od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Z takiej okazji skorzystać mogą:
 • osoby uprawnione do reprezentowania na terenie Polski przedsiębiorców zagranicznych, których firmy mają oddziały bądź przedstawicielstwa w Polsce;
 • członkowie rodzin pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce lub pracowników wykonujących w Polsce pracę w ramach porozumień międzynarodowych;
 • prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce lub pracowników międzynarodowych organizacji;
 • lekarze i lekarze stomatologii odbywający staże zawodowe wymagane przepisami, jeśli są absolwentami polskich uczelni medycznych.

Istnieje spora grupa cudzoziemców, którzy mogą legalnie wykonywać na terenie Polski pracę bez konieczności posiadania urzędowego zezwolenia. Z takich udogodnień korzystają m.in. cudzoziemcy:
 • akredytowani korespondenci prasy, radia i telewizji oraz fotograficy i filmowcy wykonujący zadania na rzecz przedstawicielstw zagranicznych środków masowego przekazu;
 • artyści - aktorzy, dyrygenci, instrumentaliści, wokaliści, tancerze i mimowie, jeśli nie przekroczą 30 dni pracy w ciągu roku kalendarzowego;
 • studenci studiów dziennych, uczący się w polskich uczelniach wyższych i pracujący w czasie wakacji nie więcej niż przez 3 miesiące w roku;
 • osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej;
 • członkowie zarządów podmiotów prawnych, którzy na stałe mieszkają za granicą, a swoje funkcje w Polsce pełnią nie więcej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym;
 • duchowni;
 • pracownicy zagraniczni delegowani do Polski na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym w celu przeprowadzenia szkoleń, montażu ekspozycji targowych, konserwacji, odbioru maszyn i urządzeń zamówionych przez firmy;
 • żołnierze i personel cywilny struktur NATO w Polsce.

Cudzoziemcy, podejmujący legalne zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegają przepisom polskiego kodeksu pracy. Mogą również, podobnie jak obywatele polscy, uzyskiwać dochody z umów cywilno-prawnych, regulowanych kodeksem cywilnym, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Wówczas nie mają jednak uprawnień pracowniczych, np. prawa do urlopów, ośmiogodzinnego dnia pracy. W przypadku umów zleceń mają jednak prawa do ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego, podobnie jak pracownicy zatrudnieni na etatach.

Wydalenie z Polski
Cudzoziemiec, którzy podejmie w Polsce nielegalną pracę, przebywa na terytorium kraju nielegalnie, zataił informacje lub zeznał nieprawdę w postępowaniu wizowym lub nie posiada środków niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce, decyzją administracyjną zostanie zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzja taka ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jeśli cudzoziemiec nie opuści kraju dobrowolnie, w sposób i w czasie wskazanym przez władze, zostanie niezwłocznie i na własny koszt (lub na koszt osoby zapraszającej) wydalony z kraju. Decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia kraju lub wydaleniu z mocy prawa, automatycznie powoduje unieważnienie wydanej wcześniej wizy a nawet zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemcowi, zobowiązanemu do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub wydalonemu z kraju będzie w przyszłości bardzo trudno uzyskać wizę czy kartę pobytu w Polsce.

Źródło: www.poland.gov.pl

 

stat4u